Forum Support

Ks. Proboszcz Piotr Hernoga

Czytaj więcej

Great docs & support

Ks. Michał Zimny

Czytaj więcej

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

„60 lat parafii pw. św. Marii Magdaleny w Radomsku”

 

 Informacje ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu  jest parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Radomsku.
 2. Konkurs organizowany jest w związku z 60 rocznicą powołania do istnienia parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Radomsku.
 3. Konkurs będzie trwał do 01 marca  2017 r.
 4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej lub fotografii będącej artystyczną interpretacją tytułu konkursu.
 5. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych naszych parafian, jak i tych związanych z naszą wspólnotą (dużych i małych).

 

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 

 1. Praca konkursowa powinna być (do wyboru):

 

 • pracą plastyczną, wykonaną samodzielnie, w dowolnym formacie, w dowolnej technice (malarstwo, rysunek grafika, kolaż itp.)
 • fotografią, dostarczoną na papierze w formacie A4, utrwaloną również na nośniku CD w formacie jpg.

 

 1. Tematem pracy ma być ciekawe, artystyczne ujęcie wydarzeń, osób, miejsc,  przeżyć które związane są z naszą parafią.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 3. Każdy może przekazać tylko jedną pracę.
 4. Każdy uczestnik konkursu powinien na odwrocie opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i szkoła (w wypadku uczniów), imię i nazwisko prawnego opiekuna (w sytuacji gdy uczestnik nie jest pełnoletni), adres zamieszkania, e-mail, telefon kontaktowy.
 5. Prace niepodpisane, anonimowe lub niesamodzielne nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Podpisane prace konkursowe należy złożyć u swoich katechetów, w zakrystii bądź kancelarii parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Radomsku do dnia 01 marca 2017 roku.
 7. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
 8. Wraz z pracą należy dostarczyć zgodę na uczestnictwo w konkursie, przeniesienie nieodpłatnie praw autorskich na Organizatora konkursu oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby w/w konkursu podpisane przez prawnego opiekuna uczestnika konkursu (załącznik 1 lub 2).
 9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Wyniki konkursu

 

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność podejścia do tematu, samodzielność wykonania.
 3. W zależności od ilości złożonych prac, będą oceniane w kategoriach wiekowych.
 4. Prace wyróżnione zostaną zamieszczone w gablotkach przy kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Radomsku.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.

 

Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

 

 

 

Załącznik nr 1 – dla osób niepełnoletnich

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz zgody na przetwarzaniu danych osobowych

 

Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej, zgłoszonej do Konkursu plastycznego pt: „60 lat parafii pw. św. Marii Magdaleny w Radomsku”, oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do w/w pracy konkursowej w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny udzielam nieodpłatnie Organizatorowi konkursu parafii pw. św. Marii Magdaleny w Radomsku niewyłącznej licencji do tejże pracy.

 

Licencja udzielona zostaje Organizatorowi w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze oraz wyświetlanie pod adresami domenowymi Organizatora;

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie pracy plastycznej;

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na prace plastyczną, w formie publikacji papierowej;

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.

Jako opiekun prawny autora pracy plastycznej przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza tejże pracy.

Jako opiekun prawny autora gwarantuję, że praca jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem jej i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako opiekun prawny autora wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

 

……………………………………………………………………………………………..

Data i podpis prawnego opiekuna autora pracy plastycznej

 

 

 

Załącznik nr 2 – dla osób pełnoletnich

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz zgody na przetwarzaniu danych osobowych

 

Jako autor pracy konkursowej, zgłoszonej do Konkursu plastycznego pt: „60 lat parafii pw. św. Marii Magdaleny w Radomsku”, oświadczam, iż wyrażam zgodę do przeniesienia majątkowych praw autorskich do w/w pracy konkursowej w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Udzielam nieodpłatnie Organizatorowi konkursu parafii pw. św. Marii Magdaleny w Radomsku niewyłącznej licencji do tejże pracy.

Licencja udzielona zostaje Organizatorowi w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze oraz wyświetlanie pod adresami domenowymi Organizatora;

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie pracy plastycznej;

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na prace plastyczną, w formie publikacji papierowej;

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.

Jako  autor pracy plastycznej przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza tejże pracy.

Jako autor pracy plastycznej gwarantuję, że praca jest mojego autorstwa  i że w związku z wykonaniem jej i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako autor wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

 

……………………………………………………………………………………………..

Data i podpis prawnego autora pracy plastycznej

 

 

 

Załącznik nr 3

 

WZÓR metryczki DO WKLEJENIA NA ODWROCIE PRACY KONKURSOWEJ.

 

 Imię i nazwisko uczestnika konkursu, …………………………………………………………………………………………………………

szkoła i klasa /dotyczy uczniów/………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko prawnego opiekuna Autora pracy konkursowej /dotyczy osób niepełnoletnich/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania uczestnika konkursu …………………………………………………………………………………………………

Tel. kontaktowy, e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!"

13 maja 1917 r.

 

Rok 2017 jest wyjątkowym rokiem w Kościele Katolickim, gdyż obchodzimy stulecie Objawień Fatimskich. Szczególnie w tym roku zachęcamy do uczestnictwa
w nabożeństwach ku czci Matki Bożej Fatimskiej każdego 13-tego dnia miesiąca jak i również do odprawienia pierwszych pięciu sobót miesiąca, jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi.

"Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za grzechy. Chcę, aby zbudowano tu kaplicę ku mej czci.

13 październik 1917 r.

 

Użytkownicy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top